Stadgar för Morgongåva Byalag

Stadgar för Morgongåva Byalag
Reviderade 2012-02-12

§ 1 Morgongåva Byalag omfattar Morgongåva samhälle med omnejd och är öppet för samtliga innevånare, även personer boende på andra orter välkomnas som medlemmar.

§ 2 Morgongåva Byalag har till syfte att partipolitiskt obundet tillvarataga Morgongåva bygdens och dess invånares intressen, inåt till inbördes hjälp och stöd och verka för allmännyttiga, kulturella och välgörande ändamål, samt hos kommunala och andra myndigheter framföra krav och önskemål för bygdens allmänna nytta.

§ 3 Byalaget skall årligen välja styrelse bestående av representanter från Morgongåva samhälle med omnejd. Styrelsen har rätt att utesluta styrelsemedlemmar som inte samordnar och informerar sina initiativ med övriga styrelsen. Beslut om uteslutning skall alltid ske genom sluten omröstning i styrelsen.

§ 4 Byalaget bör söka kontakt med alla i bygden verksamma föreningar och sammanslutningar. Byalagets samverkan med företag, föreningar, organisationer o.dyl ska alltid beslutas på styrelsemöte och i första hand ske genom arbetsinsatser, rådgivning, medhjälpande och inte ekonomiska resurser.

§ 5 Morgongåva Byalag bör verka för att riksomfattande sprida kunskap om den industriella utvecklingen som skett i Sverige. Morgongåva har genomgått utvecklingen från bondesamhälle, järnbruk, tillverkning av hästdrivna jordbruksredskap, motordrivna jordbruksredskap, tillverkning av snöfordon till moderna tiders internethandel. Mycket lärdom och kunskap finns i detta att delge, därför är detta en riksangelägenhet. Företagen som verkat på orten är bl.a Westerås Maskiner, Anders Fischer AB, Aktiv m.fl.

§ 6 Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och minst två suppleanter, varav en av på årsstämman utsedd ledamot skall vara ordförande och sammankallande. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv. Styrelseledamöterna väljes för två år med växelvis avgång med tre respektive fyra ledamöter. Styrelsen utgör arbetsutskott.

§ 7 Ideellt arbete i byalaget tillfaller byalaget och ersättning för detta utgår ej, vare sig förr eller senare. Ersättningar till styrelse utgår ej. Rerseersättningar och andra ersättningar till styrelse eller medlem utgår ej om inte styrelsen beslutat annat. Kapital, Värdepapper, Fastighet, Utrustningar eller dylika värdeföremål kan ingen medlem göra anspråk på utan detta är byalagets egendom.

§ 8 Firman tecknas av ordförande och kassören i förening. Beslutades att ordförande och kassören var för sig har attesträtt upp till ett halvt basbelopp. Belopp överstigande ett halvt basbelopp ska attesteras av ordförande och kassören i förening.

§ 9 Ordinarie årsmöte skall hållas senast mars månad varje år. Kallelse härtill skall utgå minst två veckor i förväg genom anslag på lämplig plats.

§ 10 På ordinarie Årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av sekreterare och ordförande för stämman
 3. Fråga om stämman blivit i vederbörlig ordning utlyst
 4. Val av justeringsmän
 5. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter enligt § 6
 6. Val av suppleanter
 7. Val av revisorer jämte ersättare
 8. Val av valberedning, varav en sammankallande
 9. Styrelsens och revisorernas berättelse för det gångna året
 10. Fråga om ansvarsfrihet
 11. För bestridande av årliga utgifter skall styrelsen bevaka anslagsmöjligheter eller på annat sätt anskaffa medel
 12. För att upprätthålla aktualiteten i den Lokala Utvecklingsplanen för Morgongåva samhälle ska byalaget varje årsmöte göra de uppdateringar som godkänns på årsmötet.

§ 11 I händelse av Byalagets upplösning, vilket kan ske vid årsmöte, beslutar stämman om kvarvarande medels användning eller överflyttande.