Westeråsmaskiners historia – 1923-2017: Senare olika ägare

Ny ägare – Persson Invest, Östersund

En ackordsuppgörelse förhandlades fram med leverantörerna. Men när denna var klar hade styrelsen och ägarfamiljen preliminärt överenskommit om överlåtelse av koncernen till ny ägare – Persson Invest, Östersund. Persson Invest hade genom ett av sina företag haft agenturen för Westeråsmaskiners snöfordon, som sålts i Norrland. I övrigt hade Persson Invest verksamhet inom skog, sågverk och bilhandel för Volvos räkning. Persson Invest begärde som förutsättning för övertagandet en annorlunda ackordsöverenskommelse än den tidigare, vidare att ett avtal skulle ingås med Volvo Bolinder & Munktell om gemensam försäljning av skördetröskorna. Båda dessa förut-sättningar infriades och under hösten 1969 övertog Persson Invest ägandet. Det reviderade ackordsförslaget accepterades av leverantörerna.

Styrelseordföranden för And. Fischer & Westeråsmaskiner, Gunnar Ahlzén anses ha spelat en betydelsefull roll för att förhandlingarna med Persson Invest resulterade i en uppgörelse. Ahlzén, som inträtt i styrelsen endast ett par år före 1969, hade erfarenhet av liknande rekonstruktioner. Han kände Svenska Handelsbanken väl, något som också hade betydelse.

Persson Invest tillsatte en egen ny ledning och beslutade om ett program för omedelbar minskning av verksamheten. Programmet bestod i att helt avveckla de egna filialerna samt att säga upp And. Fischers tidigare återförsäljarnät. Samverkan med Bolinder & Munktell startade för försäljning av skördetröskorna. För slåttermaskinerna ingicks ett avtal med en del av dåvarande Lantmännens organisation. Man beslutade att helt upphöra med importprodukterna. Allt detta resulterade i en stor avveckling av personal – samtliga inom filialerna och en stor andel av tjänstemännen i Morgongåva fick lämna sina anställningar.

Vidare sålde man av vissa tillgångar i verksamheten – personalbostäder erbjöds till de boende, skog och viss utrustning såldes. Men kontentan blev att tillverkningen i Morgongåva av lantbruksmaskinerna och, snöfordonen kunde fortsätta utan stopp med oförändrade anställningar för fabriks-personalen och en del av tjänstemännen.

Avvecklingarna gjorde det möjligt för Persson Invest att förbättra ekonomin för verksamheten. Och därtill kunde man bokföra en relativt stor ackordsvinst på nedskrivningen av leverantörsskulderna. Det blev inte nödvändigt för Persson Invest att tillskjuta eget kapital till verksamheten. I och med avyttringen till Persson Invest avslutades åren med familjen Bolinder som ägare i andra generationen. Man kan i efterhand konstatera att den expansiva fas som inledde och präglade 1960-talet hade utgjort en riskfylld plan beroende på att något ökat ägarkapital inte tillfördes. De tillkommande verksamheterna i form av snöfordonen och importprodukterna var som sådana passande och välmotiverade för verksamheten. Men genom att de medförde ett behov av ökat rörelsekapital, som ägarfamiljen inte kunde tillföra kom verksamheten in i ett farligt och känsligt läge. Koncernen blev alltför beroende av ökat bankstöd, som inte gick att få ytterligare tillfört under krisåret 1969. Utsikterna för koncernen med dess upplägg bedömdes inte som tillräckligt säkra av banken. Koncernen saknade en ekonomisk buffert, som kunde ha klarat försäljningsbortfallet under den torra sommaren 1969. Sommartorka var inte något nytt för ledningen. Minskad spannmålsskörd förekom också under några tidigare år, som man dock då kunde klara.

Persson Invest var ägare under tio år

Det var snöfordonen som fick Persson Invest att bli intresserat av att överta And. Fischer & Westeråsmaskiner, det var inte lantbruksmaskinerna. Persson Invest döpte om det rörelsedrivande bolaget till ’Aktiv Fischer’ och också snöfordonen fick ’Aktiv’ i varumärket. Westeråsmaskiner AB blev kvar med ägande av anläggningen och utrustningen, som hyrdes ut till Aktiv Fischer. Persson Invest var ägare under tio år och nådde god lönsamhet under de första åren på 1970-talet. Tre Verkställande direktörer avlöste varandra under de tio åren. Resultatet blev sämre under den senare delen av 1970-talet, mycket beroende på att marknaden för snöfordon i Sverige började utsättas för ökad konkurrens, bland annat från större företag i Canada och Japan med väsentligt större serieproduktion av snöskotrar. När Persson Invest insåg att man inte kunde förväntas klara den ökade konkurrensen drog man sig ur snöfordonen och därmed verksamheten i Morgongåva.

Electrolux genom Överums Bruk tar över verksamheten, men överlåter efter enbart två år till finska Rosenlew

År 1980 överlät Persson Invest verksamheten i Morgongåva till Överums Bruk, som då var dotterbolag till Electrolux. Överum hade jordbruksredskap i sitt sortiment och var intresserat av att komplettera med skördetröskor. När Överum övertog verksamheten i Morgongåva övertog man också försäljningen av skördetröskorna som tillverkades av Bolinder & Munktell i Hallsberg. Tillverkningen av slåttermaskinerna inom Aktiv Fischer hade då upphört.

Under de år som Överum drev verksamheten i Morgongåva utvecklades skördetröskorna genom ett par nya och större modeller – de såldes under märkena ’Aktiv – Överum’ och ’Aros – Överum’. Men redan efter två år överlät Electrolux verksamheten i Morgongåva till den finska koncernen Rosenlew, som hade lantbruksmaskiner särskilt skördetröskor på sitt program vid fabriken i Björneborg. Electrolux lär i uppgörelsen fått överta en vitvarufabrik i Finland, en fabrik med viss försäljning till Sovjetunionen. Rosenlew exporterade också en del av sina skördetröskor till Sovjetunionen. Rosenlew räknade med att Westeråsmaskiners mindre och mellanstora skördetröskor skulle passa bra för export till Sovjetunionen. Man satsade därför på passande investeringar i Morgongåva och introducerade ett japansk tillverkningssystem benämnt ’Just-in-time’ med minimering av lager av material och snabba genomloppstider.

Electrolux sålde själva verksamheten till det nya bolaget Svenska Rosenlew AB, men bolagen Aktiv Fischer och Westeråsmaskiner blev kvar inom Electrolux utan verksamhet. Det visade sig senare ge problem för Electrolux genom att Westeråsmaskiner under ett antal år hade dumpat tunnor med färgrester i en avfallsdeponi i ett skogsområde – Gammelbo – nära Morgongåva. Det ledde till ett åtagande för Electrolux som ägare till Westeråsmaskiner att sanera marken med de miljöfarliga färgresterna. Frågan är ännu 2017 inte fullt löst.

Rosenlew-koncernen tas över av finska Rauma Repala, som beslutar att flytta verksamheten i Morgongåva till Finland

Men efter en tid kom det sig att hela den finska koncernen Rosenlew överläts till annan ägare i Finland, storkoncernen Rauma Repala. Rauma Repala tog efter en tid beslut att överföra verksamheten i Morgongåva till Finland för fortsättning där. Det blev protester och demonstrationer från de anställdas organisationer i Morgongåva, men flyttningen genomofördes. Dock avsatte Rauma Repala ett belopp på 1 miljon kr, som kunde nyttjas av den eller dem som kunde ordna passande fortsatt verksamhet i Morgongåva. Platsledningen inom Rosenlew i Morgongåva fick därtill möjlighet att låta viss utrustning bli kvar i anläggningen i Morgongåva för möjligt framtida utnyttjande. 1988 – flyttningsåret till Finland -, blev det sista året med tillverkning av skördetröskor i Morgongåva. Det betydde att tillverkningen av lantbruks- maskiner hade pågått under 90 år från starten 1898. En lång tid med utveckling av ett storartat produktprogram för lantbruket både i Sverige och utomlands, särskilt de nordiska grannländerna. Sammanlagt hade man tillverkat över 33000 skörderöskor i olika utföranden.

Ägarna, ledningarna och personalen svarade för gedigna insatser baserat på det kunnande och intresse de ägnat verksamheten och samhället Morgongåva.

Företaget MIHAB inträder som ägare

Efter flytten till Finland ansågs anläggningen ha varit i ett gott skick. Företaget MIHAB – Mercurius Industri och Handel – blev intresserat och övertog anläggningen från Rauma Repala. Den kvarvarande utrustningen lades in i ett nybildat dotterbolag, Mercurius Automotive AB, för tillverkning av komponenter till bil- och båtindustrin. MIHAB ägdes av finansmannen Peter Gyllenhammar, som gjort sig känd för att överta en del nedlagda verksamheter med varierande framgång.

Man kom igång med tillverkning med återanställd personal och en nytillträdd ung Vd. Tillverkningen och leveranser kom igång och man kunde öka personalen något. Men problem uppstod orsakade av att Vd:n gjort otillåtna transaktioner för egen vinning, vilket ledde till att han fick sluta. Han blev åtalad och fälld. Detta medförde problem för Mercurius Automotive, som fick sättas i konkurs, varigenom anläggningen på nytt blev utan verksamhet.

Fastighetsbolaget Diligentia tar över anläggningen

I samband med fastighetskrisen i Sverige på 90-talet övertogs anläggningen av fastighetsbolaget Diligentia, som ägdes av försäkringsbolaget Skandia. MIHAB hade före överlåtelsen till Diligentia startat viss uthyrning av lokaler, bl.a.. för bokgrossisten Seelig, som flyttade sitt grossistlager från Stockholm till Morgongåva. Under Diligentias tid som ägare fortsatte uthyrningen ett par år innan finansmannen Anders Wall övertog anläggningen från Diligentia och vidareutvecklade uthyrningen under namnet Företagsparken. I boken ’Företagandet i Morgongåva’ beskriver Anders Wall i ett eget kapitel hur han fick intresse för anläggningen och påbörjade den utveckling som nu har framgång. Bokgrossisten Seelig lämnade som hyresgäst genom flyttning till Falun. Men Företagsparken har genomfört uthyrning till fler hyresgäster – Adlibris för e-handel med böcker, varuhuset Karlssons, Upplands muséum, Apotea för e-handel med läkemedel mm. för att nämna några. Det sammanlagda antalet anställda hos hyresgästerna uppges nu till nära 500, vilket i stort motsvarar antalet anställda i Westeråsmaskiner när verksamheten var som störst.

Boken ’Företagandet i Morgongåva’ ger en mer ingående och fylligare bild av vad som hände under åren från 1870-talet – de olika ägarna, produkterna, svårigheter att övervinna mm. Boken innehåller fler bilder som komplement till berättelsen.
Halmstad i mars 2017 // Olle Hedqvist